'
2012-04-24 19:39:12 UTC

120424-bashir-sudan-5a.photoblog600